พันเอก ดร.ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล

ประวัติย่อผู้เขียน : พันเอก ดร. ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล

เกิดเมื่อ : วันที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๐๕ ณ จังหวัดสงขลา

การศึกษาชั้นมัธยมต้นและมัธยมปลาย : จากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

การศึกษาพลเรือน :
- ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต(รัฐศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับ ๒ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๒๖
- ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต(การปกครอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา ๒๕๒๘
- ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปีการศึกษา ๒๕๕๔

การศึกษาทหาร :
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรชั้นนายพัน เหล่าทหารสารบรรณ ประเทศสหรัฐอเมริกาโดยทุน กองทัพบก ปี พ.ศ. ๒๕๓๓
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรหลักประจำ โรงเรียนเสนาธิการทหารบก ปี พ.ศ.๒๕๓๗
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรการรบร่วม ศูนย์ศึกษาการสงคราม ประเทศออสเตรเลีย โดยทุนกองบัญชาการทหารสูงสุด ปี พ.ศ.๒๕๔๐
- วุฒิบัตรหลักสูตรเสนาธิการทหาร วิทยาลัยเสนาธิการทหาร ปี พ.ศ.๒๕๔๓
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรภาษาจีนกลาง กรมยุทธศึกษาทหารบก ปี พ.ศ.๒๕๔๖
- ประกาศนียบัตรการใช้ภาษาจีนขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการทดสอบการใช้ภาษาจีน ระดับประเทศ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปี พ.ศ.๒๕๔๘
- ปริญญาบัตรหลักสูตรยุทธศาสตร์และการป้องกันประเทศ มหาวิทยาลัยป้องกันประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยทุนกองบัญชาการทหารสูงสุด ปี พ.ศ.๒๕๔๗
- ประกาศนียบัตรการสัมมนาระหว่างประเทศ ณ มหาวิทยาลัยป้องกันประเทศ สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยทุนกองบัญชาการกองทัพไทย ปี พ.ศ.๒๕๕๓

การดำรงตำแหน่งที่สำคัญ :
- เคยดำรงตำแหน่งอาจารย์กองวิชากฎหมายและสังคมศาสตร์ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ระหว่างปี พ.ศ.๒๕๒๙ – ๒๕๓๔
- เคยดำรงตำแหน่งฝ่ายเสนาธิการประจำกรมกำลังพลทหารบก ปี พ.ศ.๒๕๓๘
- เคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองกิจการป้องกันประเทศ สถาบันวิจัยทางยุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการทหารสูงสุด ปี พ.ศ.๒๕๔๗ อัตรา พันเอก (พิเศษ)
- เคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองภูมิภาคศึกษา ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย ปี พ.ศ.๒๕๕๔ อัตรา พันเอก (พิเศษ)
- ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งนายทหารปฏิบัติการประจำสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย (๑ ต.ค.๒๕๕๖) อัตรา พันเอก (พิเศษ)

ผลงานที่สำคัญ :
- ปี พ.ศ.๒๕๔๓ รับรางวัลเอกสารวิจัยดีเด่นจากวิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
- ปี พ.ศ.๒๕๕๓ เป็นผู้ประสานงานของสถาบันวิชาการป้องกันประเทศในการจัดทำบันทึกความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยป้องกันประเทศ สาธารณรัฐประชาชนจีน (โดย ครม. มีมติอนุมัติเมื่อ ๙ มี.ค.๒๕๕๓)
- ปี พ.ศ.๒๕๕๖ ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติให้นำเสนอผลงานวิจัย ในการสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน ครั้งที่ ๒ ณ เมืองเซี่ยะเหมิน สปจ. ระหว่าง ๑๗ – ๒๒ ต.ค.๒๕๕๖
- ปี พ.ศ.๒๕๕๘ ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติให้นำเสนอผลงานวิจัย ในการสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน ครั้งที่ ๔ ณ เมืองเซี่ยะเหมิน สปจ. ระหว่าง ๒๕ – ๓๐ ก.ค.๒๕๕๘

************************************