ความร่วมมือระหว่างจีน-อาเซียน ในรอบสัปดาห์

จีนศึกษา : วันพุธที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑

ความร่วมมือระหว่างจีน-อาเซียน ในรอบสัปดาห์

    กิจกรรมความเคลื่อนไหวของความร่วมมือระหว่างจีน-อาเซียน ในรอบสัปดาห์ มีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

๑. การจัดงานแสดงสินค้าจีน-อาเซียน และการประชุมสุดยอดว่าด้วยการค้าและการลงทุนจีน-อาเซียนครั้งที่ ๑๕ ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๕ ก.ย.๖๑ ซึ่งจัดขึ้นที่นครหนานหนิง เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง (กวางสี) โดยมี นายหาน เจิ้ง กรรมการประจำกรมการเมืองของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์/รองนายกรัฐมนตรีจีน และผู้นำของประเทศที่เกี่ยวข้องจะร่วมพิธีเปิดงานและการประชุมสุดยอดฯ ในครั้งนี้

๒. เป้าหมายของการจัดงานและการประชุมสุดยอดฯ ในครั้งนี้ เพื่อผลักดันการเจรจาทางการค้าและการเมือง ความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้า ตลอดจนการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม ซึ่งได้แสดงบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการสร้างประชาคมที่มีอนาคตร่วมกันระหว่างจีน-อาเซียน ทั้งนี้ การประชุมสุดยอดฯ ได้ถือการสร้างประชาคมที่มีอนาคตร่วมกันเป็นเป้าหมายเพื่อพัฒนา "กระบอกเสียง" ของการเจรจาการค้าและการเมือง ของการประชุมสุดยอดฯ ๑๔ ครั้งก่อน ซึ่งมีผู้นำประเทศจีนและประเทศอาเซียน ๕๐ คนร่วมพิธีเปิดและกล่าวปราศรัย และเจ้าหน้าที่ระดับรัฐมนตรีกว่า ๑,๕๐๐ คนเข้าร่วม ตลอดจนมีการจัดกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการค้ากว่า ๒๐๐ ครั้ง โดยมีเจ้าหน้าที่ระดับสูงจากธุรกิจที่มีชื่อเสียงและนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญกว่า ๕๐,๐๐๐ คนเข้าร่วมประชุม นับเป็นการสร้างเวทีที่ดีของการแลกเปลี่ยนและการเจรจาทางการค้าและการเมืองจีน-อาเซียน

๓. ประเด็นหัวข้อในงานแสดงสินค้าจีน-อาเซียน และการประชุมสุดยอดว่าด้วยการค้าและการลงทุนจีน-อาเซียน คือ "ร่วมกันสร้างสรรค์เส้นทางสายไหมทางทะเลแห่งศตวรรษที่ ๒๑ และก่อตั้งประชาคมแห่งผลงานนวัตกรรมจีน - อาเซียน" โดยจะมีการจัดกิจกรรมอันหลากหลายเพื่อรำลึกถึงการครบรอบ ๑๕ ปี ของความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์จีน-อาเซียน

๔. ข้อสังเกต
  ๔.๑ ในงานมหกรรมจีน-อาเซียนและการประชุมสุดยอดว่าด้วยพาณิชยกรรมและการลงทุนจีน-อาเซียนครั้งนี้ มุ่งไปสู่การยกระดับผลงานด้านนวัตกรรม เพื่อสร้างเวทีในการดำเนินความร่วมมือทางเศรษฐกิจการค้าที่สำคัญสำหรับธุรกิจทั้งในจีนและอาเซียน โดยเน้นว่าจีนไม่ได้มุ่งแสวงหาการเกินดุลการค้า และจีนมีความยินดีที่จะนำเข้าสินค้าจากกลุ่มประเทศในอาเซียนมากขึ้น
  ๔.๒ จากข้อมูลในปี ๒๐๑๗ (พ.ศ.๒๕๖๐) พบว่า ยอดการค้าจีน-อาเซียนมีมากถึง ๕๑๔,๘๒๐ ล้านเหรียญสหรัฐ มากเป็น ๖.๖ เท่าเมื่อเทียบกับปี ๒๐๐๓ (พ.ศ.๒๕๔๖) ตัวเลขดังกล่าวนี้เติบโตขึ้นมาเป็น ๑ ใน ๘ ของยอดการค้ากับต่างประเทศของจีน โดยจีนเป็นคู่ค้าใหญ่อันดับ ๑ ของอาเซียนต่อเนื่องกันเป็นปีที่ ๙ ในขณะที่อาเซียนเป็นคู่ค้าใหญ่อันดับ ๓ ของจีนติดต่อกันเป็นปีที่ ๗ แล้ว

บทสรุป
    ผลจากการขับเคลื่อนของการประชุมสุดยอดฯ ดังกล่าว ทำให้ยอดการค้าระหว่างจีนกับอาเซียนในช่วง ๑๕ ปีที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นมากกว่า ๙ เท่า ปริมาณการลงทุนระหว่างสองฝ่ายได้เพิ่มขึ้นมากกว่า ๕ เท่า ขณะเดียวกันยังมีการกระตุ้นให้มีโครงการความร่วมมือกว่า ๑๐๐ โครงการ ซึ่งรวมถึงโครงการเชื่อมต่อข้อมูลข่าวสารจีน-อาเซียน ซึ่งมีมูลค่าความร่วมมือกว่า ๔๐,๐๐๐ ล้านเหรียญสหรัฐฯ ดังนั้น การประชุมสุดยอดฯ จึงมีผลต่อการให้บริการพัฒนาเขตการค้าเสรีจีน-อาเซียน และถือเป็นเป็นสัญลักษณ์ในการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้า รวมทั้งเป็นพลังขับเคลื่อนที่สำคัญ และสร้างโอกาสสำหรับการส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ การค้าและนวัตกรรมใหม่ ในการผลักดันการปฏิบัติตามข้อตกลงว่าด้วยการสร้างสรรค์เส้นทางสายไหมทางทะเลในศตวรรษที่ ๒๑ เพื่อส่งเสริมการสร้างสรรค์ประชาคมที่มีชะตากรรมร่วมกันระหว่างจีน-อาเซียน ให้มีความเจริญรุ่งเรืองสืบต่อไป

ประมวลโดย : พันเอก ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล
Webmaster/บรรณาธิการ : พันเอก อุชุกร ทรงวรัชญ์

บรรณานุกรม :
https://www.chinamoneynetwork.com/2018/09/10/china-asean-mayors-forum-20...
http://thai.cri.cn/247/2018/09/07/223s270903.htm
http://thai.cri.cn/247/2018/09/10/121s270984.htm
http://thai.cri.cn/247/2018/07/18/62s269105.htm
https://www.perpit.or.id/en/events-the-15th-china-%E2%80%93-asean-expo--...
http://eng.caexpo.org/index.php?m=content&c=index&a=show&catid=10106&id=...