การประยุกต์ใช้ Big Data สร้างนวัตกรรมการอนุรักษ์ระบบนิเวศ และสิ่งแวดล้อม

การประยุกต์ใช้ Big Data สร้างนวัตกรรมการอนุรักษ์ระบบนิเวศ และสิ่งแวดล้อม

จีนศึกษา : วันเสาร์ที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๑

การประยุกต์ใช้ Big Data สร้างนวัตกรรมการอนุรักษ์ระบบนิเวศ และสิ่งแวดล้อม

    การประชุมพิจารณาแนวทางการใช้งานคลังข้อมูลข่าวสารด้านสิ่งแวดล้อมจีน-อาเซียน โดยการประยุกต์ใช้ Big Data ด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อผลักดันการสร้างนวัตกรรมการอนุรักษ์ระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม มีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

Subscribe to RSS - การประยุกต์ใช้ Big Data สร้างนวัตกรรมการอนุรักษ์ระบบนิเวศ และสิ่งแวดล้อม